Webbureau med kant og holdning
DIGITAL STRATEGI   VÆRKTØJER   KUNDER   OM WEBBUREAUET   KONTAKT

Det med småt, som næsten ingen læser.

 

Licensbetingelser.

Her kan du læse licensbetingelserne for easynet CMS, som er gældende for alle vores abonnementsaftaler, med mindre andet skriftligt er aftalt.

GENERELT


Denne aftale er indgået mellem nedenstående parter, og er bekræftet med underskriften på abonnementsaftalen:

Aftalens parter:
EASYNET ApS (herefter benævnt EASYNET)
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg

Kundens navn (herefter benævnt kunden)
Kundens adresse
Kundens postnr. og by
Att.: Kontaktperson hos kunden

Aftale omfatter og fastlægger betingelserne for:

  • Licensen på easynet systemet.
  • Hostingen af kundens hjemmeside.
  • Regler for domænenavn(e).

Den konkrete specifikation af easy-net systemets sammensætning, hostingen og domænenavn(e) fremgår af abonnementsaftalen, som dermed definerer de ydelser, der er omfattet af denne aftale. I tilfælde af ændringer i sammensætningen af ydelser udarbejdes en ny abonnementsaftale, som erstatter den tidligere. Bestemmelserne i denne aftale vil så automatisk dække alle ydelser i den nye abonnementsaftale.

Med "easy-net systemet" menes den applikation, som stilles til rådighed for kunden. Applikationen er sammensat af ét eller flere moduler, og applikationen installeres på et af EASYNET anvist webhotel.

Med "hostingen" menes lejen af det webhotel på Internettet, hvorfra easy-net systemet afvikles og hvor kundens hjemmeside rent fysisk ligger. Af såvel sikkerheds- som driftsmæssige hensyn skal kundens easy-net system hostes på et webhotel, som anvises af EASYNET.

"Abonnement" er den samlede betegnelse i denne aftale for dels licensen på easy-net systemet og dels hostingen af easy-net systemet og kundens hjemmeside.

Med "kundens hjemmeside" menes de sider og deres indhold i form af tekst, billeder, dokumenter, kode m.v., som kunden har gjort tilgængelige på Internettet – både via easy-net systemet og på anden vis.

Med "kunden" menes den person eller virksomhed, som indgår nærværende aftale med EASYNET.

Med "brugeren" menes kunden eller en hvilken som helst person, som af kunden er bemyndiget til at benytte kundens easy-net system på de i denne aftale anførte betingelser.

Med denne aftale tildeles kunden ret til at bruge easy-net systemet på det webhotel, som er anvist af EASYNET.

easy-net systemet leveres på abonnementsbasis med mulighed for fornyelse og med en abonnementsperiode på 12 måneder. Efter udløbet af det første abonnementsår binder parterne i denne kontrakt sig automatisk til en ny 12-måneders periode i henhold til gældende betingelser, medmindre abonnementet er behørigt opsagt, jf. punkt 6.1.

YDELSERNE

2.1 Licens på easy-net systemet
easy-net systemet er en internetbaseret applikation, der består af et basismodul og en række udbygningsmoduler. EASYNET stiller systemet til rådighed for kunden, og EASYNET beholder enhver ejendoms- og ophavsret til alle de eksisterende og fremtidige dele af easy-net systemet.

EASYNET er forpligtet til at rette fejl i easy-net systemet, medmindre fejlene opstår som følge af forkert brug fra kundens eller brugernes side, udefra kommende virus, ændring eller integration af software, der ikke er foretaget af EASYNET eller brug af systemet til andre formål end de oprindeligt bestemte.

2.2 Hosting
Hostingen omfatter driften af det webhotel, hvor easy-net systemet og kundens hjemmeside ligger rent fysisk.

easy-net systemet skal hostes på af EASYNET anviste servere/webhoteller.

2.3 Domænenavne
Hvis ydelserne omfatter domænenavn(e) forpligter EASYNET sig til at varetage ansøgningsprocessen vedrørende domæneregistreringen hurtigt og professionelt. Kunden kan reservere eller bruge domænenavnet i forbindelse med e-mail, internet- og andre services, hvor et domænenavn er påkrævet.

I øvrigt henvises til de relevante top level domæne registratorers regler for benyttelse af domænenavne (i Danmark er det DK Hostmaster).

KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden er eneansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger. Dersom der forsætligt eller groft uagtsomt afgives ukorrekte kontraktoplysninger, uanset om det er navnet, kontaktpersonen, forretningsadressen, postadressen, e-mail etc., vil EASYNET slette ordren.

3.1 Kundens hjemmeside
Kunden er eneansvarlig for enhver oplysning eller ethvert materiale, der er indført og offentliggjort på kundens hjemmeside. Kunden har ejendomsretten og immaterielle rettigheder til det materiale, som kunden eller brugeren offentliggør på kundens hjemmeside via easy-net systemet.

Det indhold der offentliggøres på eller henvises til fra kundens hjemmeside skal overholde dansk lov, loven i det eller de lande, hvor kunden har permanent virksomhed eller hjemsted og loven i de lande til hvilke indholdet er rettet eller beregnet.

Selv om EASYNET ikke systematisk overvåger eller udøver redaktionel kontrol med indholdet af kundernes hjemmesider, forbeholder EASYNET sig retten til at fjerne eventuelle links til tredjemands hjemmesider eller andet indhold, som EASYNET med rimelighed kan mene krænker/overtræder nogen lovgivning eller tredjepartsrettigheder, uanset arten, eller som på anden måde udsætter eller potentielt udsætter EASYNET for civilretligt eller strafferetligt ansvar, vira eller andre skadelige elementer.

Kunden er ansvarlig for opnåelse af alle licenser og tilladelser fra offentlige myndigheder m.fl., der er nødvendige for kundens indhold på hjemmesiden.

3.2 Hosting
Hvis den samlede lagerplads som indholdet af kundens hjemmeside fylder på webhotellet, overstiger den tildelte mængde lagerplads med mere end 10% i en periode på en måned og målt i megabytes, skal EASYNET sende en påmindelse pr. e-mail til kunden og anmode om, at kunden fjerner indholdet eller opgraderer til en løsning med mere lagerplads. Dersom kunden ikke efterkommer anmodningen, kan EASYNET opgradere kunden til en mere passende løsning uden at indhente kundens accept og fremsende faktura for meromkostningerne herved eller alternativt vælge at ophæve nærværende aftale uden yderligere varsel. Kunden skal i tilfælde af, at det bliver aktuelt, derefter opfylde de betingelser, der er angivet for den nye løsning.

Dersom indholdet af kundens hjemmeside regelmæssigt genererer mere servertrafik end EASYNET finder det acceptabelt, skal EASYNET sende en påmindelse pr. e-mail til kunden, i hvilken kunden anmodes om at fjerne indholdet eller opgradere til en mere passende løsning. Dersom kunden ikke retter sig efter denne påmindelse, forbeholder EASYNET sig retten til at ophæve nærværende aftale uden yderligere varsel. De nødvendige specifikationer for webhotellet fremgår af abonnementsaftalen.

3.3 Domænenavn
Kunden er eneansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger, og dersom der afgives ukorrekte kontaktoplysninger, vil EASYNET slette ordren.

Det er kundens ansvar og risiko, at ansøgningen om ibrugtagning af et domænenavn er i overensstemmelse med den relevante top level domæne registrators navnepolitik til enhver tid.

Det er kundens ansvar og risiko at sikre sig, at registreringen eller brugen af det relevante domænenavn ikke krænker andres immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder.

Kunden er forpligtet til at undersøge, om domænet faktisk er registreret, selv efter fremsendelse af en ordre, og i hvert fald før han pådrager sig udgifter for serviceydelser eller produkter, der direkte refererer til eller forventes at blive relateret til domænenavnet. EASYNET er ikke ansvarlig for tab, krav eller skadeserstatning, som kunne være undgået, dersom denne forpligtelse var blevet opfyldt.

Ved at indsende ansøgning om registrering af domænenavn til EASYNET, accepterer kunden indsamling og behandling af data i forbindelse med den offentlige forespørgselsbaserede "Whois"-oplysning, for eks. kundenavn, postadresse, e-mailadresse, fax, telefonnummer, etc. på kunden selv, på den tekniske kontaktperson og på den administrative kontaktperson.
 

SIKKERHED

Brugerne modtager et brugernavn og tilhørende adgangskode, der anvendes som en sikkerhedsmekanisme, når man logger sig på easy-net systemet. EASYNET er berettiget til at bruge software, der bekræfter brugernavn og adgangskode. Alle bruger- og adgangskoder, der tildeles kunden eller oprettes af kunden er alene kundens ansvar og kunden skal behandle alle sådanne adgangskoder som fortrolige og sørge for sikkerhedsforanstaltninger for at hindre, at ikke autoriserede personer får adgang hertil.

EASYNET er ansvarlig for etablering og opretholdelse af sikkerhedsrutiner, der til enhver tid anses som tilstrækkelige til at hindre uautoriseret adgang til kundens easy-net system. Dersom kunden bliver opmærksom på et angreb på eller en krænkelse af easy-net systemet, skal kunden omgående underrette EASYNET.

EASYNET foretager den første uge i hver måned en backup af de dele af easy-net systemet, der vedrører det indholdsmæssige. Kunden er ansvarlig for at tage backup på alle filer, herunder men ikke begrænset til billeder, dokumenter m.v., der offentliggøres på kundens easy-net system samt at lagre denne backup på et sikkert sted.

EASYNET er i intet tilfælde ansvarlig for krav, baseret på tab der kunne være undgået, dersom kunden havde taget og lagret backup filer i henhold til nærværende aftale. 

PRIS OG BETALING

Betaling skal senest ske 8 dage efter modtagelse af faktura. Hvis betaling forsinkes pålægges renter på 1% af det forfaldne beløb for hver påbegyndt måned.

EASYNET forbeholder sig retten til at udligne abonnementsperioder, hvis kunden efter oprettelse af easy-net systemet vælger at udbygge med ekstra moduler på et senere tidspunkt. Udligningen vil ske til den oprindelige abonnementsperiode.

Prisændringer på EASYNET’s ydelser skal varsles minimum 3 måneders forud for prisændringens ikrafttræden. Den enkelte prisændring kan ikke overstige 5 procent, og der kan maksimalt foretages prisændringer én gang årligt. Dersom kunden ikke kan acceptere de reviderede priser, kan han opsige aftalen med en måneds forudgående varsel inden en måned efter at have modtaget meddelelse om den ændrede prisfastsættelse. Dette påvirker ikke kundens forpligtelse til at betale i overensstemmelse med de gamle betingelser og for den resterende periode indtil udløbsdatoen.

Alle priser er eksklusive offentlige skatter og afgifter. Hvis der efter aftalens indgåelse fremkommer ændringer i skatter/afgifter, kan EASYNET vælge at forhøje abonnementsprisen for den igangværende periode, således at EASYNET holdes skadesløs.

Såfremt der ikke er sket betaling senest 8 dage efter at påkrav om forfalden betaling er fremsendt, vil det medføre lukning af kundens easy-net system, hvorefter alt indhold i kundens system vil blive slettet. Hvis aftalen omfatter domænereservation eller administration af domænet vil meddelelse om sletningen blive tilsendt den relevante top level domæne registrator.

Hver aftaleperiode har en varighed på 12 måneder og vil blive faktureret forud. Prisen for easy-net systemet afhænger af konfigurationen af kundens specifikke system (se abonnementsaftalen). Eventuelle rabatter kan bortfalde eller blive reduceret, hvis der sker ændringer i konfigurationen af kundens easy-net system.

OPSIGELSE, OVERDRAGELSE / FLYTNING

6.1 Opsigelse
Ved misligholdelse af nærværende aftale kan EASYNET opsige nærværende aftale med tre måneders skriftlig varsel til kunden. I så tilfælde vil der ske refusion af ikke forbrugt abonnement.

Kunden kan opsige nærværende aftale helt eller delvist indtil 30 dage før udløbet af abonnementsperioden. Opsigelse efter denne dato medfører, at en ny 12 måneders abonnementsperiode træder i kraft.

Kunden skal skriftligt fremsende en opsigelse til EASYNET på adressen:

  • easynet ApS
    Danmarksvej 26
    8660 Skanderborg

Ved lukning eller opsigelse af aftalen kan alle oplysninger lagret af kunden via easynet systemet trækkes ud og leveres på elektronisk form, hvis kunden ønsker det. Hvis aftalen omfatter domænenavn(e), vil en meddelelse om sletningen blive sendt til domænets top level registrator (i Danmark DK Hostmaster).

6.2 Overdragelse / flytning
Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale uden EASYNET’s skriftlige tilladelse.

EASYNET er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden accept fra kunden.

Kunden er eneste rettighedshaver til det tildelte domænenavn og kan frit overdrage domænenavnet. Kunden har ret til at flytte sit domænenavn til et andet webhotel, men hæfter for påløbne omkostninger indtil udløbet af den aktuelle abonnementsperiode.

Det er ikke tilladt at videresælge plads eller funktionalitet fra easy-net systemet uden skriftlig tilladelse fra EASYNET.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Kunden accepterer at holde EASYNET skadesløs i forbindelse med et eventuelt krav, som tredjemand måtte rejse over for EASYNET på grundlag af indholdet på kundens hjemmeside, eller på grundlag af registreringen af et domænenavn.

EASYNET kan ikke holdes ansvarlig, hvis brugere af Internettet og kundens hjemmeside – bevidst eller ubevidst – får adgang til kundens eller brugerens dataressourcer og afbryder eller hindrer informationsstrømmen.

EASYNET er under ingen omstændigheder erstatningspligtig over for kunden eller tredjemand, hverken efter erstatningsretten indenfor eller udenfor kontrakt eller på anden måde, for nogen form for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af indtjening, omsætning, goodwill, forventede besparelser, tab af data, eller for noget som helst økonomisk tab, konkret dokumenterede tab, hændelige tab eller drifts-/følgetab, uanset hvordan det måtte opstå i relation til brugen af de i denne aftale omfattede ydelser.

EASYNET’s erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til og kan aldrig overstige kr. 20.000. EASYNET kan ikke gøres ansvarlig for, at serveren hvortil kunden har adgang, eller kommunikation mellem kunden og EASYNET, eller kommunikation i øvrigt, er befængt med vira eller andre skadelige elementer.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne i forbindelse med abonnementet på easy-net systemet, og den erstatter alle tidligere eller samtidige, skriftlige såvel som mundtlige, aftaler i forhold til denne aftales område. Ingen ændring eller modifikation til denne aftale er bindende medmindre den er skriftlig og underskrevet af en hertil autoriseret repræsentant fra EASYNET.

7.1 Force majeure
Hvis kontraktens gennemførelse helt eller delvist hindres eller i væsentlig grad vanskeliggøres af omstændigheder uden for parternes kontrol, suspenderes parternes forpligtelser i det omfang, det er relevant i betragtning af omstændighederne og så længe disse omstændigheder vedvarer. Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, strejke, lockout, telekommunikationsfejl og andre omstændigheder, der vil blive klassificeret som force majeure.
 

VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist der udspringer af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret, og tvisten er underlagt retten i Horsens som første retsinstans.